Servis a revize úniku chladiva chladících zařízení

1. Provádíme servis chladících zařízení značky Habor
2. Provádíme revize těsnosti chladících zařízení certifikovanou osobou. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady 2037/2000 a č. 517/2014.

Zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny (F-plyny) obsahující alespoň 5 tun ekvivalentu CO2 je potřeba podrobovat pravidelným kontrolám těsnosti a vést záznamy. Tyto povinnosti vzešly z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, kdy hlavním cílem je snížení emisí skleníkových plynů do ovzduš

KONTROLA TĚSNOSTI
Kontrolou těsnosti se rozumí zjišťování úniku fluorovaných skleníkových plynů pomocí metod přímého nebo nepřímého měření, které jsou specifikovány ve standardních požadavcích na kontroly těsnosti. V případě zjištěné netěsnosti je potřeba sjednat nápravu co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Poté je potřeba do 1 měsíce po opravě úniku provést kontrolu, kvůli ověření účinnosti opravy.
Úmyslné vypouštění fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry je zakázáno. Provozovatelé zařízení musí přijmout veškerá provozně a ekonomicky proveditelná opatření pro prevenci neúmyslného úniku. Zjistí-li provozovatel únik skleníkových plynů, je jeho povinností bez zbytečného prodlení zařízení opravit a po opravě provést revizi certifikovanou osobou do jednoho měsíce.

ČETNOST KONTROL TĚSNOSTI
Hlavní parametrem pro určení četnosti kontrol je množství a typ náplně fluorovaných skleníkových plynů a instalace systému detekce chladiva. V tabulce č. 1 jsou uvedeny požadované četnosti. Určující je takzvaný ekvivalent CO2, který se vypočítá vynásobením potenciálu globálního oteplování (GWP) a hmotností skleníkových plynů v zařízení.


Tabulka č. 1 Četnosti kontrol zařízení


Systém detekce úniku plynů se musí zřídit u zařízení nad 500 tun ekv. CO2. Tyto systémy detekce úniku musí být kontrolovány každých 12 měsíců.
Následující tabulka ukazuje převod na ekv. CO2 u nejvíce používaných chladiv.


Tabulka č. 2: Přehled hodnot pro používaná chladiva


PROVOZNÍ DOKUMENTACE
Provozovatelé zařízení, u nichž je třeba provádět kontrolu těsnosti, musí vést o každém provozovaném zařízení evidenční knihu, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Veškeré záznamy musí být uchovávány v tištěné podobě po dobu 5 let. Zapisované termíny musí dodržet zákonem stanovené četnosti kontrol těsností

Do evidenční knihy se zaznamenává:
  • množství a typ instalovaných fluorovaných skleníkových plynů
  • množství doplněného chladiva v průběhu instalace, údržby a servisu, nebo v důsledku úniku
  • informace, zda byla předchozí množství chladiva recyklována nebo regenerována (včetně názvu a adresy zařízení, případně certifikátu)
  • množství znovuzískaných (odsátých) fluorovaných skleníkových plynů
  • identifikace servisní a instalační společnosti včetně jména a čísla certifikace osoby provádějící činnost
  • termíny a výsledky kontrol
  • údaje o certifikovaných osobách
  • po vyřazení zařízení z provozu informace o provedených opatřeních k znovuzískání a likvidaci fluorovaných skleníkových plynů
Zařízení musí být označeno štítkem, který je jasně čitelný, nesmazatelný a jsou na něm uvedeny tyto požadované informace:
a) skutečnost, že výrobek nebo zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny
b) název fluorovaných skleníkových plynů za použití uznávaného průmyslového označení; c) od 1. ledna 2017 množství fluorovaných skleníkových plynů obsažených ve výrobku nebo zařízení vyjádřené hmotností a ekvivalentem CO2, a potenciál globálního oteplování těchto plynů.

V případě dotazů a požadavků na servis či revizi volejte na tel. 733 668 120 nebo pište na consenta@consenta.cz